Close

Свободни места

Свободни места по класове за учебната 2020 / 2021 г.

Клас          Изучаван чужд език       Брой

I клас        Английски език                  0

II клас       Английски език                0

III клас     Английски език                 11

IV клас     Английски език                  0

V клас       Английски език                10

VI клас    Английски език                  4

VII клас    Английски език                 4

Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление по образец-попълва се от всички кандидати.

2.Кандидати за попълване на свободни места в III клас  – копие от удостоверение за завършен клас.

3.Кандидати за попълване на свободни места в V, VI и VII клас – копие от ученическа книжка с годишни оценки за учебната 2019 / 2020 г.

4. Заявление за избраните ИУЧ, ФУЧ  и спортни дейности, определени с учебния план на 38.ОУ.

Критерии за прием при попълване на свободни места, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места:

  1. Ученици от прилежащия район на училището – водещ критеий.
  2. Брат или сестра в 38.ОУ.
  3. Общ успех за учебната 2019 / 2020 г.

Когато броят на кандидатите отговарящи на водещия критерий е повече от обявения брой свободни места, класирането става по втория критерий.

Когато броят на кандидатите по първи и втори критерий е повече от обявения брой свободни места, класирането става по третия  критерий.

Подаването на документите за незаетите места в паралелките на 38. ОУ е до 24.07.2020г. Обявяване на резултатите – 28.07.2020 г.