Close

Правилник за дейността на училището

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в 38 ОУ „Васил Априлов“

Програма за прилагане на мерки за повишаване на качеството на образованието 38 ОУ „Васил Априлов“

Правилник за работата на Педагогическия съвет

Правила за безопасен интернет

Правила за провеждане на ученически екскурзии и извеждане на ученици от училището в учебно и неучебно време