Close

Правилник за дейността на училището

Правила за организиране и провеждане на образователен процес и работа през учебната 2020/2021г. в условията на Covid-19

Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние

Правила за поведение при съмнение или случай на Covid-19 през учебната 2020/2021г.

Програми за:

Превенция на ранното напускане на училище и предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи.

Правила за безопасен интернет

Правилник за дейността на Педагогическия съвет

Правилник за дейността на Ученическия съвет

Правила за провеждане на ученически екскурзии и извеждане на ученици от училището в учебно и неучебно време

Програма с мерки за повишаване на качеството на образование в училището.