Close

Правилник за дейността на училището

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в 38 ОУ „Васил Априлов“, програма за превенция на ранното отпадане на ученици от училище за 38 ОУ „Васил Априлов“

Програма за прилагане на мерки за повишаване на качеството на образованието 38 ОУ „Васил Априлов“

Правилник за работата на Педагогическия съвет, Правилник за работата на ученическия съвет в 38 ОУ „Васил Априлов“

Правила за безопасен интернет

Правила за провеждане на ученически екскурзии и извеждане на ученици от училището в учебно и неучебно време

Програма за партньорство и взаимодействие с родителите в 38 ОУ „Васил Априлов“