Close

Покана за общо събрание

            РЪКОВОДСТВОТО НА 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“  ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ  НА 28.01.2019г.  ОТ  19:00ч. В СГРАДАТА НА 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ ПРИ СЛЕДНИЯ  ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2018г.

2.Вземане на решение относно вида и храктеристиките на работното облекло, срока на износване и начина на закупуването му.

3.Разпределение на средствата за СБКО.

Директор: М. Димитрова