Close

ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА 20.01.2021г.  ОТ  19:00 ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 38. ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ПРИ СЛЕДНИЯ  ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане изпълнението на бюджета за 2020г. и отчета за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2020г.