Close

Информация за услугите, предоставяни от 38 ОУ „Васил Априлов“, гр.София

Съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование.

Приложения:

Обобщена информация  по Приложение №4 „Мерки за вписване на невписани в Административния регистър услуги“ – Част втора – „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“.
изтегляне на приложението 

Информация и образци на заявления по предоставянето на услугите

1. Задължителна информация
2. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Образец на заявление
3
. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Образец на заявление
4. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас на класовете от 1 до 6 в училище на чужда държава