Close

Запознаване с писмените работи от НВО по чужд език в края на VII клас

Изх. № РУО1-22441/01.07.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Запознаване на учениците с писмените им работи от НВО по чужд език в края на VII клас:

чужди езици – на 02.07.2024 г., на 03.07.2024 г. и на 04.07.2024 г. в 7. СУ „Свети Седмочисленици“ – район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 28 от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 до 17:00 ч.

НАПОМНЯМЕ:

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

За запознаване на ученика с оценената индивидуална работа се прилага процедурата по Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края VІІ клас през учебната 2023/2024 г., съгласно която ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) могат да се запознаят с оценената индивидуална работа на ученика в присъствие на член на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи, като:

  1. Ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор.
  2. Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.
  3. Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Запознаването с изпитната работа се осъществява от ученика срещу документ за самоличност и представен входящ номер от служебната бележка за допускане до НВО.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД