Close

Заповед на министъра на образованието и науката №РД 09-3310/18.11.2020 г. за носене на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем)