Close

Информация за изпълнени дейности по проекта.

19.11.2020

Линк към електронната платформа на проекта https://oud.mon.bg/ Проект-№-BG05M2OP001-2.012-0001-Образование-за-утрешния-ден

вижте повече