Close

Седмично разписание

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА I-ВИ СРОК ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І – ІV КЛАС

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА  I-ВИ СРОК ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V – VІІ КЛАС

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРИ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В 38 ОУ „В.АПРИЛОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА ПРИ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ (ОЕСР)

График при ОЕСР

ГРАФИК ЗА  КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ С УЧЕНИЦИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИ С РОДИТЕЛИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ