Close

Седмично разписание

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА – II-РИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І – VII КЛАС

График за консултация с ученици І – ІV клас за втори срок 2022/2023 година

График за консултация с ученици V – VІІ клас за втори срок 2022/2023 година

График за провеждане на консултация с родители втори срок 2022/2023 година

График за контролни и класни работи – втори учебен срок 2022/2023 година

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА I-ВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І – ІV КЛАС

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА I-ВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V – VІІ КЛАС

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРИ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА  КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ С УЧЕНИЦИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИ С РОДИТЕЛИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ