Close

Седмично разписание

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА I-ВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І – VІІ КЛАС

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРИ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ І – ІV КЛАС ЗА ПЪРВИ СРОК 2023/2024 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ V – VІІ КЛАС ЗА ПЪРИ СРОК 2023/2024 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ ПЪРВИ СРОК 2023/2024 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ – ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 2023/2024 ГОДИНА