Close

Образци на документи

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ НА УЧЕНИК ДО 3 ДНИ
Подава се преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА ЗА ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ НА УЧЕНИК ДО 7 ДНИ
В случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ ГЦОУД

ДЕКЛАРАЦИЯ
за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в дневна форма от разстояние в електронна среда  и в съответствие с целите на училищното образование по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование

ЗАЯВЛЕНИЕ
за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда за ученици до 14 г. възраст

ЗАЯВЛЕНИЕ
за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда за ученици над 14 г. възраст

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАНИМАЛНЯ