Close

Образци на документи

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ НА УЧЕНИК ДО 3 ДНИ
Подава се преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА ЗА ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ НА УЧЕНИК ДО 7 ДНИ
В случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ ПОРАДИ УЧАСТИЕ В ИЗЯВИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ ГЦОУД – I, II, III клас

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ ГЦОУД – IV клас

ДЕКЛАРАЦИЯ
за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в дневна форма от разстояние в електронна среда  и в съответствие с целите на училищното образование по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование

ЗАЯВЛЕНИЕ
за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда за ученици до 14 г. възраст

ЗАЯВЛЕНИЕ
за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда за ученици над 14 г. възраст

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАНИМАЛНЯ