Close

Заповеди МОН

ЗАПОВЕД № РД09-4066/30.08.2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № РД09-4065/30.08.2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ (НВО) В 4. КЛАС, В 7. КЛАС И В 10. КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 И НА ГРАФИЦИ НА ДЕЙНОСТИ

Заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии през учебната 2022/2023 година.