Close

Други документи

Стратегия за управление на риска в 38 ОУ „Васил Априлов“

>>изтеглете в *.pdf  формат >>

Информация от РУО – София – град за Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции.

1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

2. Информация за същността на всеки вид социална услуга

3. Практически насоки за действия при инцидент

4. Добри практики за работа с деца и техните семейства 

Механизъм за противодействие на насилието и тормоза в 38 ОУ

>>изтеглете в *.pdf  формат>>

Етичен кодекс на 38 ОУ „Васил Априлов“

>> изтеглете в *.pdf формат>>

Харта на етичните правила на учениците от всички класове в 38 ОУ

>>изтеглете в *.pdf формат>>

Годишен план на училището

Програма за превенция на ранно отпадане на ученици от училище

>>изтеглете в *.pdf формат>>

Правилник за вътрешния трудов ред

>>изтеглете в *.pdf формат>>

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

>>изтеглете в *.pdf формат>>

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ НА УЧЕНИК ДО 3 ДНИ
Подава се преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.

>>изтеглете в *.pdf формат>>

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА ЗА ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ НА УЧЕНИК ДО 7 ДНИ
В случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.

>>изтеглете *.pdf формат >>

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
>>изтеглете в *.pdf формат>>

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
>>изтеглете в *.pdf формат>>

ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VII КЛАС
>>изтеглете в *.pdf формат>>