Close

Други документи

Стратегия за управление на риска в 38 ОУ „Васил Априлов“

>>изтеглете в *.pdf  формат >>

Информация от РУО – София – град за Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции.

1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

2. Информация за същността на всеки вид социална услуга

3. Практически насоки за действия при инцидент

4. Добри практики за работа с деца и техните семейства 

Механизъм за противодействие на насилието и тормоза в 38 ОУ

>>изтеглете в *.pdf  формат>>

Етичен кодекс на 38 ОУ „Васил Априлов“

>> изтеглете в *.pdf формат>>

Харта на етичните правила на учениците от всички класове в 38 ОУ

>>изтеглете в *.pdf формат>>

Годишен план на училището

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
>>изтеглете в *.pdf формат>>

ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022г. ЗА БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА