Close

Записването на учениците, приети на трето класиране

   Записването на учениците, приети на трето класиране е от 9:00ч. до 17:00ч. на 18.06.2019г.

   При записване на учениците родителят/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.

От ръководството

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“