Close

Документи за записване

Обръщам внимание, че записването на учениците, приети на първо класиране е от 04.06.2019г. до 17:00ч. на 06.06.2019г.

При записване на учениците родителят/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.

От ръководството

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г.